מילון מונחים ומושגים בביטוח האחריות המקצועית

מילון מונחים ומושגים בביטוח האחריות המקצועית

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית מכסה את המבוטח מפני תביעה או דרישה שתוגש נגדו במהלך תקופת הביטוח מקרה ביטוח. 


מקרה ביטוח
היפר חובה מקצועית בתום לב שמקורה במעשה ו/או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו. 

תאריך רטרואקטיבי
התאריך המוקדם ביותר ממנו ואילך נסיבות שיובילו לתביעה על פי הפוליסה (הנערכת על בסיס מועד הגשת תביעה) תהיינה מכוסות 

השתתפות עצמית
הסכום בו ישא המבוטח בקרות מקרה ביטוח לפני תגמולי הביטוח שישלם המבטח. 

גבול אחריות המבטח
הסך המקסימלי בו ישא המבטח כשיפוי/פיצוי בקרות מקרה ביטוח.
גבול האחריות יכול שיתייחס למקרה ביטוח אחד ולכלל המקרים שיארעו בתקופת הביטוח. 

הוצאות התגוננות
ההוצאות המשפטיות הכרוכות בטיפול במקרה הביטוח. היה וגבול אחריות המבטח מוצה, בהתאם לחוק חוזה הביטוח הוצאות סבירות אלה יבואו מעבר לגבול האחריות ובנוסף לו. 

כיסוי על פי מועד הגשת תביעה מול כיסוי על פי מועד קרות הנזק
בעולם הביטוח נהוגים שני בסיסים לכיסוי:

 1. כיסוי על פי מועד הגשת תביעה- הפוליסה המטפלת בתביעת ביטוח היא הפוליסה שבתוקף במועד הגשת התביעה או הדרישה לראשונה, בכפוף לתאיך הרטרואקטיבי. 
 2.  כיסוי על פי מועד קרות הנזק- הפוליסה המטפלת בתביעת ביטוח היא הפוליסה שבתוקף במועד קרות הנזק. 


סייגים/ חריגים

תנאים אשר אם יוכיח המבטח כי התקיימו הוא יהא פטור מאחריות על פי הפוליסה. 
בביטוח אחריות מקצועית מקובלים חריגים כדלקמן: 

 • אירוע שארע טרם התאריך הרטרואקטיבי.
 • מעשה פלילי. 
 • החזר שכר טרחה. 
 • שנסות. 
 • אי עמידה בלוח זמנים שאינו נובע ממקרה ביטוח.
 • התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל על עצמו לפי הסכם ו/או חוזה, אשר בהעדר הסכם ו/או חוזה כזה לא הייתה חלה על המבוטח.


הרחבות

תנאים המרחיבים את הכיסוי הבסיסי על פי הפוליסה. בביטוח אחריות מקצועית מקובלות הרחבות כדלקמן:

 • אחריות שילוחית של המבוטח. 
 • אובדן מסמכים. 
 • הוצאת דיבה. 
 •  הגנה בהליכים פליליים. 


RUN OFF

בפוליסות הנערכות על בסיס מועד הגשת תביעה חשוב כי במועד הגשת התביעה או הדרישה תהה למבוטח פוליסה בתוקף. לכן, גם אם המבוטח פרש מעיסוקו, חשוב כי יחזיק כיסוי בגין מעשי ו/או מחדלי עבר. כיסוי מסוג זה נקרא RUN OFF. 

כללי

הכיסוי הביטוחי כפוף תמיד לתנאי וסייגי הפוליסה הספציפית והאמור לעיל הינם עקרונות כלליים בלבד. 
חשוב לזכור כי הפוליסה אינה מכסה נזק למבוטח עצמו, אלא נזק הנתבע מן המבוטח על ידי צדדים שלישיים. 
בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות.