פוליסת מטריה

פוליסת מטריה


הפוליסה מעניקה למבוטחים שרכשו באמצעות "שפי-סוכנות לביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ" ביטוח אחריות מקצועית- כיסוי עודף החל מעל הפוליסה הבסיסית הספציפית שרכש כל מבוטח לכיסוי אחריותו המקצועית.
גבול אחריות המבטח על פי פוליסת המטריה הינו: 
5,000,000 ₪ - למבוטח אחד לתביעה אחת ולסך כל התביעות הנובעות מאירוע אחד 
20,000,000 ₪ - לכל התביעות אשר יוגשו כנגד מספר מבוטחים הנובעות מאירוע אחד ו-
40,000,000 ₪ - סה"כ התביעות ביחס לכלל המבוטחים לתקופת הביטוח (בפוליסת מטריה בלבד).

ביטוח זה נערך עד ליום 30.11.2018 באמצעות חברת AIG ולאחר מכן באמצעות מגדל חברה לביטוח בע"מ. כיוון שביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס מועד הגשת תביעה, תביעות שהוגשו או נסיבות שדווחו למבטח לפני תאריך זה מטופלת באופן עקרוני על ידי חברת . AIG ביטוח זה חודש החל מיום 01.12.2019 אצל מגדל חברה לביטוח בע"מ וזאת על אף משבר קשה הפוקד את ענף הביטוח.


חזרה