פוליסת מטריה

פוליסת מטריהפוליסת המטריה מעניקה כיסוי נוסף משותף לכל מבוטחי סוכנות שפי-בר-זיו רביד בלבד מעל לפוליסת הביטוח המקצועי הבסיסית הספציפית הקיימת לכל מבוטח בנפרד.
הביטוח ניתן ללא תשלום לכל מבוטחי "שפי בר-זיו רביד",  זהו אחד מבין שלושת הכיסויים להם זכאים מבוטחי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית "שפי בר-זיו רביד".

להלן גבולות האחריות המכוסים עפ"י פוליסת ה"מטריה" מעל גבול האחריות הבסיסי המפורט בפוליסה של כל מבוטח* -

  • 5,000,000 ₪ - למבוטח לתביעה אחת.
  • 20,000,000 ₪ - לכל התביעות הנובעות מסיבה אחת.
  • 40,000,000 ₪ - סה"כ לכל התביעות אשר תוגשנה בשנת הביטוח כפוף לתנאי הפוליסה.

*בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה. 
**למניעת ספק מובהר בזאת כי הכיסוי אינו חל על פוליסות RUN OFF  (כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר הפסקת פעילות).  


המלצה
מבוטח אשר גבול האחריות בפוליסה הבסיסית שלו נמוך מהסף התחתון המינימלי (ראה סעיף 3 א. לתמצית הכיסוי כמפורט בקישור מטה), מומלץ להגדיל את גבול האחריות בפוליסה הבסיסית שלו לכדי סכום הסף התחתון המינימלי.

מועד סיום הפוליסה: 31.3.2018

תמצית כיסוי פוליסת המטריה

חזרה