ביטוח סייבר

ביטוח סייבר

פוליסה לכיסוי סיכוני סייבר (CYBER) משותפת לכלל מבוטחי שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות

שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות פועלת בכדי שהכיסוי הביטוחי אותו הנכם רוכשים יהיה העדכני והמקיף ביותר. לכן דאגנו להסדיר בנוסף לביטוח האחריות המקצועית, ביטוח סייבר בגבול אחריות משותף לכל המבוטחים אשר יעניק בהתאם לתנאיו וסייגיו כיסוי משלים, בגבול אחריות של עד 200,000 $ למבוטח ושני מיליון דולר לכלל התביעות כנגד כלל הנתבעים בתקופת הביטוח. 
ביטוח זה מכסה, בכפוף לתנאיו וסייגיו נזקים העלולים להיגרם למבוטחים וסכומים שיחויבו המבוטחים לשלם לצדדים שלישיים כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למערכות המחשוב של המבוטחים, משיבוש/שינוי נתוניהם, משימוש בנתונים אלה ועוד.
ביטוח זה חודש לאחרונה בעקבות מאמצים רבים מול הגורמים הרלוונטיים בעולם הביטוח בישראל ובעולם. נוכח אי הודאות הקיימת בתחום זה, כמו גם רמת הסיכון העולה והתגברות התקיפות, הכיסוי הביטוחי  שהושג על ידי שפי עבור מבוטחיה בביטוח אחריות מקצועית (ללא תוספת פרמיה), אינו דבר מובן מאליו.  


**המידע המפורט לעיל מהווה תמצית בלבד ונוסח הפוליסה המלא הוא המחייב בלבד.

 

חזרה