ביטוח סייבר

ביטוח סייבר

להלן עיקרי הכיסוי בפוליסת סייבר:

  1. הכיסוי הקלאסי על בסיס חבות – קרי, החשיפה של המבוטח הנובעת מנזקים הנוצרים לצדדים שלישיים כתוצאה מכשל סייברי במערכות המבוטח (לדוגמא חשיפת מידע רגיש של צדדים שלישיים, גניבת מספרי כרטיסי אשראי, הפרת סודיות, נזקים לצדדים שלישיים הנובעים מכשל טכנולוגי ועוד).

  2. אובדן מידע של לקוחות - חבות בגין פריצת אבטחת המידע של מערכות המחשב של המבוטח, אשר מאפשרת גישה בלתי מורשת או גניבה של מידע אישי או עסקי של לקוחות החברה, כולל אחריות שלוחית להגנת מידע שנפרץ בשעה שהוא אצל קבלני משנה שהועסקו לצורך אכסון המידע.

  3. אבטחת רשת וחבות בגין אובדן הפרטיות - חשיפה בשוגג של מידע אישי / סודי, כשל של המבוטח למנוע התקפת האקרים, קריסת מערכות ומניעת שירותים כתוצאה מאובדן יכולת השימוש ברשת של המבוטח.

  4. הוצאות ניהול המשבר לרבות באמצעות צוות התערבות והודעה ללקוחות - הוצאות שקודמו על מנת להודיע ללקוחות אשר המידע שלהם נפרץ (בין אם ההודעה מחויבת על פי חוק או שהיא בוצעה מיוזמתכם) וכן הוצאות יחסי ציבור כתוצאה מהחשיפה ותשומת הלב השלילית, כתוצאה מהאמור לעיל ב 1-3.

  5. אובדן רווחים - כיסוי ביטוחי לאובדן הרווחים של המבוטח כתוצאה מהתקפת סייבר על מערכות המחשוב (פוליסת אובדן הרווחים הרגילה ככל שישנה חייבת "טריגר" פיזי של פוליסת רכוש בכדי שתעבוד) וכיסוי להוצאות נוספות הקשורות בשיקום המערכת בתקופת ההשבתה.

  6. הוצאות משפטיות של המבוטח להתמודדות בהליכים רגולטורים כלפיה בנושא הפרת חוקים הנוגעים לפרטיות ואופן שמירת מידע של לקוחות.

  7. הוצאות חקירה - הוצאות בגין שירותים משפטיים, ייעוץ וייצוג בקשר עם חקירה של רשויות הגנת המידע.

  8. Crime Cyber - אובדן כספים, ני"ע כתוצאה מפעילות של צדדים שלישים, באופן מסורתי הכיסוי היה אפשרי לבנק עצמו, אולם בכיסוי המורחב שלנו ניתן לכסות את לקוחות שניזקו כספית כתוצאה מאותה חדירה אישית לאבטחה. 

  9. Cyber Extortion - הוצאות ותשלומים לאחר איום ב: אובדן/נזק לרשת של המבוטח, לכספים, ני"ע, אתר החברה או שחרור של מידע אישי.

שיחזור, הקמה מחדש של המערכת והוצאות הפסקת עבודה – שיחזור של מערכת המידע כולל המידע שעל גביה. 

  כיסוי חדש ובלעדי למבוטחי שפי - שירותי תמיכה מקצועית מהירה
בעת מתקפת סייבר


10 טיפים בנושא אבטחת מידע

חזרה