ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

הנהלת שפי הסדירה למבוטחיה פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות.
הפוליסה מורחבת וכוללת סיכוני מלחמה פסיבית, הכיסוי כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, כמפורט בכללים דלהלן:


פרטי ומבנה התוכנית

1. יחידת ביטוח אחת = 10,000 ש"ח פרמיה לתשלום (ללא דמי אשראי) בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.
לענין זה: פרמיה בסכום של עד 5,000 ש"ח = 0.
פרמיה בסכום של 5,001 ש"ח ומעלה = יחידת ביטוח מלאה (10,000 ש"ח).

דוגמאות:
1. פרמיה של 15,000 ש"ח- שווה יחידת ביטוח אחת.
2. פרמיה של 15,001 ש"ח- שווה שתי יחידות ביטוח.

2. גובה הכיסוי - ליחידת ביטוח אחת
מוות - 200,000 ש"ח.
נכות - 400,000 ש"ח (הכיסוי עפ"י סעיף זה ביחס למבוטחים שמעל גיל 70 יעמוד על 200,000 ש"ח בלבד).
2.1 סכום הביטוח למבוטח אחד לא יעלה על הסכום המצטבר של 3 יחידות ביטוח.
2.2 סכום הביטוח המירבי לסה"כ הפיצויים בארוע אחד (מספר מבוטחים הנפגעים באותו ארוע) לא יעלה על 8,000,000 ש"ח.

3. המבוטחים - כל מבוטחי שפי סוכנות ביטוח (שגילם אינו נופל מ-18 שנה ואינו עולה ביום הארוע הביטוחי על 80 שנה), המחזיקים בפוליסה שנתית תקפה לביטוח אחריות מקצועית שהוצאה ע"י איילון חב' לביטוח.

4. הכיסוי יחול אוטומטית על כל מבוטחי שפי הקיימים (על בסיס ובכפוף להחזרת טופס ההצטרפות, ממולא וחתום וזאת טרם קרות מקרה ביטוח). הכיסוי יחול עד תום תקופת הביטוח בפוליסה הקיימת לביטוח אחריות המקצועית של כל מבוטח.

לתשומת לבכם!
כל מבוטחי שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות זכאים לרכוש יחידות ביטוח נוספות על פני אלה שיגיעו להם עפ"י התוכנית המפורטת לעיל. היקף הכיסוי יהיה זהה לזה המפורט לעיל ואת האופציה לרכישת יחידות נוספות ניתן לנצל עבור שותפים, עובדים, בני משפחה/בני זוג וכיוצ"ב.
עלות כל יחידת ביטוח (ראה סעיף 2 לעיל) - 500 ש"ח לשנה.

חזרה